Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Beach

Cách chia động từ beach rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ beach ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BEACH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to beach beaching beached
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn beach beach beaches beach beach beach
Hiện tại tiếp diễn am beaching are beaching is beaching are beaching are beaching are beaching
Quá khứ đơn beached beached beached beached beached beached
Quá khứ tiếp diễn was beaching were beaching was beaching were beaching were beaching were beaching
Hiện tại hoàn thành have beached have beached has beached have beached have beached have beached
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been beaching have been beaching has been beaching have been beaching have been beaching have been beaching
Quá khứ hoàn thành had beached had beached had beached had beached had beached had beached
QK hoàn thành Tiếp diễn had been beaching had been beaching had been beaching had been beaching had been beaching had been beaching
Tương Lai will beach will beach will beach will beach will beach will beach
TL Tiếp Diễn will be beaching will be beaching will be beaching will be beaching will be beaching will be beaching
Tương Lai hoàn thành will have beached will have beached will have beached will have beached will have beached will have beached
TL HT Tiếp Diễn will have been beaching will have been beaching will have been beaching will have been beaching will have been beaching will have been beaching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would beach would beach would beach would beach would beach would beach
Conditional Perfect would have beached would have beached would have beached would have beached would have beached would have beached
Conditional Present Progressive would be beaching would be beaching would be beaching would be beaching would be beaching would be beaching
Conditional Perfect Progressive would have been beaching would have been beaching would have been beaching would have been beaching would have been beaching would have been beaching
Present Subjunctive beach beach beach beach beach beach
Past Subjunctive beached beached beached beached beached beached
Past Perfect Subjunctive had beached had beached had beached had beached had beached had beached
Imperative beach Let′s beach beach

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. does he just want a hookup.

Nên đọc
Close
Back to top button