Commit

Cách chia động từ commit rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ commit ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: COMMIT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to commit committing committed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn commit commit commits commit commit commit
Hiện tại tiếp diễn am committing are committing is committing are committing are committing are committing
Quá khứ đơn committed committed committed committed committed committed
Quá khứ tiếp diễn was committing were committing was committing were committing were committing were committing
Hiện tại hoàn thành have committed have committed has committed have committed have committed have committed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been committing have been committing has been committing have been committing have been committing have been committing
Quá khứ hoàn thành had committed had committed had committed had committed had committed had committed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been committing had been committing had been committing had been committing had been committing had been committing
Tương Lai will commit will commit will commit will commit will commit will commit
TL Tiếp Diễn will be committing will be committing will be committing will be committing will be committing will be committing
Tương Lai hoàn thành will have committed will have committed will have committed will have committed will have committed will have committed
TL HT Tiếp Diễn will have been committing will have been committing will have been committing will have been committing will have been committing will have been committing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would commit would commit would commit would commit would commit would commit
Conditional Perfect would have committed would have committed would have committed would have committed would have committed would have committed
Conditional Present Progressive would be committing would be committing would be committing would be committing would be committing would be committing
Conditional Perfect Progressive would have been committing would have been committing would have been committing would have been committing would have been committing would have been committing
Present Subjunctive commit commit commit commit commit commit
Past Subjunctive committed committed committed committed committed committed
Past Perfect Subjunctive had committed had committed had committed had committed had committed had committed
Imperative commit Let′s commit commit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button