Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Bind

Cách chia động từ bind rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ bind ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BIND

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to bind binding bound
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn bind bind binds bind bind bind
Hiện tại tiếp diễn am binding are binding is binding are binding are binding are binding
Quá khứ đơn bound bound bound bound bound bound
Quá khứ tiếp diễn was binding were binding was binding were binding were binding were binding
Hiện tại hoàn thành have bound have bound has bound have bound have bound have bound
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been binding have been binding has been binding have been binding have been binding have been binding
Quá khứ hoàn thành had bound had bound had bound had bound had bound had bound
QK hoàn thành Tiếp diễn had been binding had been binding had been binding had been binding had been binding had been binding
Tương Lai will bind will bind will bind will bind will bind will bind
TL Tiếp Diễn will be binding will be binding will be binding will be binding will be binding will be binding
Tương Lai hoàn thành will have bound will have bound will have bound will have bound will have bound will have bound
TL HT Tiếp Diễn will have been binding will have been binding will have been binding will have been binding will have been binding will have been binding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would bind would bind would bind would bind would bind would bind
Conditional Perfect would have bound would have bound would have bound would have bound would have bound would have bound
Conditional Present Progressive would be binding would be binding would be binding would be binding would be binding would be binding
Conditional Perfect Progressive would have been binding would have been binding would have been binding would have been binding would have been binding would have been binding
Present Subjunctive bind bind bind bind bind bind
Past Subjunctive bound bound bound bound bound bound
Past Perfect Subjunctive had bound had bound had bound had bound had bound had bound
Imperative bind Let′s bind bind

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button