Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Soar

soar

Cách chia động từ soar rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ soar ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SOAR

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to soar soaring soared
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn soar soar soars soar soar soar
Hiện tại tiếp diễn am soaring are soaring is soaring are soaring are soaring are soaring
Quá khứ đơn soared soared soared soared soared soared
Quá khứ tiếp diễn was soaring were soaring was soaring were soaring were soaring were soaring
Hiện tại hoàn thành have soared have soared has soared have soared have soared have soared
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been soaring have been soaring has been soaring have been soaring have been soaring have been soaring
Quá khứ hoàn thành had soared had soared had soared had soared had soared had soared
QK hoàn thành Tiếp diễn had been soaring had been soaring had been soaring had been soaring had been soaring had been soaring
Tương Lai will soar will soar will soar will soar will soar will soar
TL Tiếp Diễn will be soaring will be soaring will be soaring will be soaring will be soaring will be soaring
Tương Lai hoàn thành will have soared will have soared will have soared will have soared will have soared will have soared
TL HT Tiếp Diễn will have been soaring will have been soaring will have been soaring will have been soaring will have been soaring will have been soaring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would soar would soar would soar would soar would soar would soar
Conditional Perfect would have soared would have soared would have soared would have soared would have soared would have soared
Conditional Present Progressive would be soaring would be soaring would be soaring would be soaring would be soaring would be soaring
Conditional Perfect Progressive would have been soaring would have been soaring would have been soaring would have been soaring would have been soaring would have been soaring
Present Subjunctive soar soar soar soar soar soar
Past Subjunctive soared soared soared soared soared soared
Past Perfect Subjunctive had soared had soared had soared had soared had soared had soared
Imperative soar Let′s soar soar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button