Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Boil

Cách chia động từ boil rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ boil ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BOIL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to boil boiling boiled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn boil boil boils boil boil boil
Hiện tại tiếp diễn am boiling are boiling is boiling are boiling are boiling are boiling
Quá khứ đơn boiled boiled boiled boiled boiled boiled
Quá khứ tiếp diễn was boiling were boiling was boiling were boiling were boiling were boiling
Hiện tại hoàn thành have boiled have boiled has boiled have boiled have boiled have boiled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been boiling have been boiling has been boiling have been boiling have been boiling have been boiling
Quá khứ hoàn thành had boiled had boiled had boiled had boiled had boiled had boiled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been boiling had been boiling had been boiling had been boiling had been boiling had been boiling
Tương Lai will boil will boil will boil will boil will boil will boil
TL Tiếp Diễn will be boiling will be boiling will be boiling will be boiling will be boiling will be boiling
Tương Lai hoàn thành will have boiled will have boiled will have boiled will have boiled will have boiled will have boiled
TL HT Tiếp Diễn will have been boiling will have been boiling will have been boiling will have been boiling will have been boiling will have been boiling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would boil would boil would boil would boil would boil would boil
Conditional Perfect would have boiled would have boiled would have boiled would have boiled would have boiled would have boiled
Conditional Present Progressive would be boiling would be boiling would be boiling would be boiling would be boiling would be boiling
Conditional Perfect Progressive would have been boiling would have been boiling would have been boiling would have been boiling would have been boiling would have been boiling
Present Subjunctive boil boil boil boil boil boil
Past Subjunctive boiled boiled boiled boiled boiled boiled
Past Perfect Subjunctive had boiled had boiled had boiled had boiled had boiled had boiled
Imperative boil Let′s boil boil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button