Wrestle

Cách chia động từ wrestle rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ wrestle ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WRESTLE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to wrestle wrestling wrestled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn wrestle wrestle wrestles wrestle wrestle wrestle
Hiện tại tiếp diễn am wrestling are wrestling is wrestling are wrestling are wrestling are wrestling
Quá khứ đơn wrestled wrestled wrestled wrestled wrestled wrestled
Quá khứ tiếp diễn was wrestling were wrestling was wrestling were wrestling were wrestling were wrestling
Hiện tại hoàn thành have wrestled have wrestled has wrestled have wrestled have wrestled have wrestled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been wrestling have been wrestling has been wrestling have been wrestling have been wrestling have been wrestling
Quá khứ hoàn thành had wrestled had wrestled had wrestled had wrestled had wrestled had wrestled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been wrestling had been wrestling had been wrestling had been wrestling had been wrestling had been wrestling
Tương Lai will wrestle will wrestle will wrestle will wrestle will wrestle will wrestle
TL Tiếp Diễn will be wrestling will be wrestling will be wrestling will be wrestling will be wrestling will be wrestling
Tương Lai hoàn thành will have wrestled will have wrestled will have wrestled will have wrestled will have wrestled will have wrestled
TL HT Tiếp Diễn will have been wrestling will have been wrestling will have been wrestling will have been wrestling will have been wrestling will have been wrestling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would wrestle would wrestle would wrestle would wrestle would wrestle would wrestle
Conditional Perfect would have wrestled would have wrestled would have wrestled would have wrestled would have wrestled would have wrestled
Conditional Present Progressive would be wrestling would be wrestling would be wrestling would be wrestling would be wrestling would be wrestling
Conditional Perfect Progressive would have been wrestling would have been wrestling would have been wrestling would have been wrestling would have been wrestling would have been wrestling
Present Subjunctive wrestle wrestle wrestle wrestle wrestle wrestle
Past Subjunctive wrestled wrestled wrestled wrestled wrestled wrestled
Past Perfect Subjunctive had wrestled had wrestled had wrestled had wrestled had wrestled had wrestled
Imperative wrestle Let′s wrestle wrestle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button