Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Bond

Cách chia động từ bond rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ bond ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BOND

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to bond bonding bonded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn bond bond bonds bond bond bond
Hiện tại tiếp diễn am bonding are bonding is bonding are bonding are bonding are bonding
Quá khứ đơn bonded bonded bonded bonded bonded bonded
Quá khứ tiếp diễn was bonding were bonding was bonding were bonding were bonding were bonding
Hiện tại hoàn thành have bonded have bonded has bonded have bonded have bonded have bonded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been bonding have been bonding has been bonding have been bonding have been bonding have been bonding
Quá khứ hoàn thành had bonded had bonded had bonded had bonded had bonded had bonded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been bonding had been bonding had been bonding had been bonding had been bonding had been bonding
Tương Lai will bond will bond will bond will bond will bond will bond
TL Tiếp Diễn will be bonding will be bonding will be bonding will be bonding will be bonding will be bonding
Tương Lai hoàn thành will have bonded will have bonded will have bonded will have bonded will have bonded will have bonded
TL HT Tiếp Diễn will have been bonding will have been bonding will have been bonding will have been bonding will have been bonding will have been bonding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would bond would bond would bond would bond would bond would bond
Conditional Perfect would have bonded would have bonded would have bonded would have bonded would have bonded would have bonded
Conditional Present Progressive would be bonding would be bonding would be bonding would be bonding would be bonding would be bonding
Conditional Perfect Progressive would have been bonding would have been bonding would have been bonding would have been bonding would have been bonding would have been bonding
Present Subjunctive bond bond bond bond bond bond
Past Subjunctive bonded bonded bonded bonded bonded bonded
Past Perfect Subjunctive had bonded had bonded had bonded had bonded had bonded had bonded
Imperative bond Let′s bond bond

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button