Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Smile

Cách chia động từ smile rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ smile ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SMILE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to smile smiling smiled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn smile smile smiles smile smile smile
Hiện tại tiếp diễn am smiling are smiling is smiling are smiling are smiling are smiling
Quá khứ đơn smiled smiled smiled smiled smiled smiled
Quá khứ tiếp diễn was smiling were smiling was smiling were smiling were smiling were smiling
Hiện tại hoàn thành have smiled have smiled has smiled have smiled have smiled have smiled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been smiling have been smiling has been smiling have been smiling have been smiling have been smiling
Quá khứ hoàn thành had smiled had smiled had smiled had smiled had smiled had smiled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been smiling had been smiling had been smiling had been smiling had been smiling had been smiling
Tương Lai will smile will smile will smile will smile will smile will smile
TL Tiếp Diễn will be smiling will be smiling will be smiling will be smiling will be smiling will be smiling
Tương Lai hoàn thành will have smiled will have smiled will have smiled will have smiled will have smiled will have smiled
TL HT Tiếp Diễn will have been smiling will have been smiling will have been smiling will have been smiling will have been smiling will have been smiling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would smile would smile would smile would smile would smile would smile
Conditional Perfect would have smiled would have smiled would have smiled would have smiled would have smiled would have smiled
Conditional Present Progressive would be smiling would be smiling would be smiling would be smiling would be smiling would be smiling
Conditional Perfect Progressive would have been smiling would have been smiling would have been smiling would have been smiling would have been smiling would have been smiling
Present Subjunctive smile smile smile smile smile smile
Past Subjunctive smiled smiled smiled smiled smiled smiled
Past Perfect Subjunctive had smiled had smiled had smiled had smiled had smiled had smiled
Imperative smile Let′s smile smile

1 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button