Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Renew

Cách chia động từ renew rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ renew ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RENEW

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to renew renewing renewed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn renew renew renews renew renew renew
Hiện tại tiếp diễn am renewing are renewing is renewing are renewing are renewing are renewing
Quá khứ đơn renewed renewed renewed renewed renewed renewed
Quá khứ tiếp diễn was renewing were renewing was renewing were renewing were renewing were renewing
Hiện tại hoàn thành have renewed have renewed has renewed have renewed have renewed have renewed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been renewing have been renewing has been renewing have been renewing have been renewing have been renewing
Quá khứ hoàn thành had renewed had renewed had renewed had renewed had renewed had renewed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been renewing had been renewing had been renewing had been renewing had been renewing had been renewing
Tương Lai will renew will renew will renew will renew will renew will renew
TL Tiếp Diễn will be renewing will be renewing will be renewing will be renewing will be renewing will be renewing
Tương Lai hoàn thành will have renewed will have renewed will have renewed will have renewed will have renewed will have renewed
TL HT Tiếp Diễn will have been renewing will have been renewing will have been renewing will have been renewing will have been renewing will have been renewing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would renew would renew would renew would renew would renew would renew
Conditional Perfect would have renewed would have renewed would have renewed would have renewed would have renewed would have renewed
Conditional Present Progressive would be renewing would be renewing would be renewing would be renewing would be renewing would be renewing
Conditional Perfect Progressive would have been renewing would have been renewing would have been renewing would have been renewing would have been renewing would have been renewing
Present Subjunctive renew renew renew renew renew renew
Past Subjunctive renewed renewed renewed renewed renewed renewed
Past Perfect Subjunctive had renewed had renewed had renewed had renewed had renewed had renewed
Imperative renew Let′s renew renew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button