Disable

Cách chia động từ disable rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ disable ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DISABLE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to disable disabling disabled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn disable disable disables disable disable disable
Hiện tại tiếp diễn am disabling are disabling is disabling are disabling are disabling are disabling
Quá khứ đơn disabled disabled disabled disabled disabled disabled
Quá khứ tiếp diễn was disabling were disabling was disabling were disabling were disabling were disabling
Hiện tại hoàn thành have disabled have disabled has disabled have disabled have disabled have disabled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been disabling have been disabling has been disabling have been disabling have been disabling have been disabling
Quá khứ hoàn thành had disabled had disabled had disabled had disabled had disabled had disabled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been disabling had been disabling had been disabling had been disabling had been disabling had been disabling
Tương Lai will disable will disable will disable will disable will disable will disable
TL Tiếp Diễn will be disabling will be disabling will be disabling will be disabling will be disabling will be disabling
Tương Lai hoàn thành will have disabled will have disabled will have disabled will have disabled will have disabled will have disabled
TL HT Tiếp Diễn will have been disabling will have been disabling will have been disabling will have been disabling will have been disabling will have been disabling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would disable would disable would disable would disable would disable would disable
Conditional Perfect would have disabled would have disabled would have disabled would have disabled would have disabled would have disabled
Conditional Present Progressive would be disabling would be disabling would be disabling would be disabling would be disabling would be disabling
Conditional Perfect Progressive would have been disabling would have been disabling would have been disabling would have been disabling would have been disabling would have been disabling
Present Subjunctive disable disable disable disable disable disable
Past Subjunctive disabled disabled disabled disabled disabled disabled
Past Perfect Subjunctive had disabled had disabled had disabled had disabled had disabled had disabled
Imperative disable Let′s disable disable

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button