Proliferate

Cách chia động từ proliferate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ proliferate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PROLIFERATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to proliferate proliferating proliferated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn proliferate proliferate proliferates proliferate proliferate proliferate
Hiện tại tiếp diễn am proliferating are proliferating is proliferating are proliferating are proliferating are proliferating
Quá khứ đơn proliferated proliferated proliferated proliferated proliferated proliferated
Quá khứ tiếp diễn was proliferating were proliferating was proliferating were proliferating were proliferating were proliferating
Hiện tại hoàn thành have proliferated have proliferated has proliferated have proliferated have proliferated have proliferated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been proliferating have been proliferating has been proliferating have been proliferating have been proliferating have been proliferating
Quá khứ hoàn thành had proliferated had proliferated had proliferated had proliferated had proliferated had proliferated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been proliferating had been proliferating had been proliferating had been proliferating had been proliferating had been proliferating
Tương Lai will proliferate will proliferate will proliferate will proliferate will proliferate will proliferate
TL Tiếp Diễn will be proliferating will be proliferating will be proliferating will be proliferating will be proliferating will be proliferating
Tương Lai hoàn thành will have proliferated will have proliferated will have proliferated will have proliferated will have proliferated will have proliferated
TL HT Tiếp Diễn will have been proliferating will have been proliferating will have been proliferating will have been proliferating will have been proliferating will have been proliferating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would proliferate would proliferate would proliferate would proliferate would proliferate would proliferate
Conditional Perfect would have proliferated would have proliferated would have proliferated would have proliferated would have proliferated would have proliferated
Conditional Present Progressive would be proliferating would be proliferating would be proliferating would be proliferating would be proliferating would be proliferating
Conditional Perfect Progressive would have been proliferating would have been proliferating would have been proliferating would have been proliferating would have been proliferating would have been proliferating
Present Subjunctive proliferate proliferate proliferate proliferate proliferate proliferate
Past Subjunctive proliferated proliferated proliferated proliferated proliferated proliferated
Past Perfect Subjunctive had proliferated had proliferated had proliferated had proliferated had proliferated had proliferated
Imperative proliferate Let′s proliferate proliferate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nên đọc
usa dating app
Back to top button