Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Tare

Cách chia động từ tare rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ tare ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TARE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to tare taring tarred
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn tare tare tares tare tare tare
Hiện tại tiếp diễn am taring are taring is taring are taring are taring are taring
Quá khứ đơn tarred tarred tarred tarred tarred tarred
Quá khứ tiếp diễn was taring were taring was taring were taring were taring were taring
Hiện tại hoàn thành have tarred have tarred has tarred have tarred have tarred have tarred
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been taring have been taring has been taring have been taring have been taring have been taring
Quá khứ hoàn thành had tarred had tarred had tarred had tarred had tarred had tarred
QK hoàn thành Tiếp diễn had been taring had been taring had been taring had been taring had been taring had been taring
Tương Lai will tare will tare will tare will tare will tare will tare
TL Tiếp Diễn will be taring will be taring will be taring will be taring will be taring will be taring
Tương Lai hoàn thành will have tarred will have tarred will have tarred will have tarred will have tarred will have tarred
TL HT Tiếp Diễn will have been taring will have been taring will have been taring will have been taring will have been taring will have been taring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would tare would tare would tare would tare would tare would tare
Conditional Perfect would have tarred would have tarred would have tarred would have tarred would have tarred would have tarred
Conditional Present Progressive would be taring would be taring would be taring would be taring would be taring would be taring
Conditional Perfect Progressive would have been taring would have been taring would have been taring would have been taring would have been taring would have been taring
Present Subjunctive tare tare tare tare tare tare
Past Subjunctive tarred tarred tarred tarred tarred tarred
Past Perfect Subjunctive had tarred had tarred had tarred had tarred had tarred had tarred
Imperative tare Let′s tare tare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button