Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Bronze

Cách chia động từ bronze rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ bronze ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BRONZE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to bronze bronzing bronzed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn bronze bronze bronzes bronze bronze bronze
Hiện tại tiếp diễn am bronzing are bronzing is bronzing are bronzing are bronzing are bronzing
Quá khứ đơn bronzed bronzed bronzed bronzed bronzed bronzed
Quá khứ tiếp diễn was bronzing were bronzing was bronzing were bronzing were bronzing were bronzing
Hiện tại hoàn thành have bronzed have bronzed has bronzed have bronzed have bronzed have bronzed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been bronzing have been bronzing has been bronzing have been bronzing have been bronzing have been bronzing
Quá khứ hoàn thành had bronzed had bronzed had bronzed had bronzed had bronzed had bronzed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been bronzing had been bronzing had been bronzing had been bronzing had been bronzing had been bronzing
Tương Lai will bronze will bronze will bronze will bronze will bronze will bronze
TL Tiếp Diễn will be bronzing will be bronzing will be bronzing will be bronzing will be bronzing will be bronzing
Tương Lai hoàn thành will have bronzed will have bronzed will have bronzed will have bronzed will have bronzed will have bronzed
TL HT Tiếp Diễn will have been bronzing will have been bronzing will have been bronzing will have been bronzing will have been bronzing will have been bronzing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would bronze would bronze would bronze would bronze would bronze would bronze
Conditional Perfect would have bronzed would have bronzed would have bronzed would have bronzed would have bronzed would have bronzed
Conditional Present Progressive would be bronzing would be bronzing would be bronzing would be bronzing would be bronzing would be bronzing
Conditional Perfect Progressive would have been bronzing would have been bronzing would have been bronzing would have been bronzing would have been bronzing would have been bronzing
Present Subjunctive bronze bronze bronze bronze bronze bronze
Past Subjunctive bronzed bronzed bronzed bronzed bronzed bronzed
Past Perfect Subjunctive had bronzed had bronzed had bronzed had bronzed had bronzed had bronzed
Imperative bronze Let′s bronze bronze

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. can an older man love a younger woman.

Nên đọc
Close
Back to top button