Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Braid

Cách chia động từ braid rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ braid ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BRAID

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to braid braiding braided
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn braid braid braids braid braid braid
Hiện tại tiếp diễn am braiding are braiding is braiding are braiding are braiding are braiding
Quá khứ đơn braided braided braided braided braided braided
Quá khứ tiếp diễn was braiding were braiding was braiding were braiding were braiding were braiding
Hiện tại hoàn thành have braided have braided has braided have braided have braided have braided
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been braiding have been braiding has been braiding have been braiding have been braiding have been braiding
Quá khứ hoàn thành had braided had braided had braided had braided had braided had braided
QK hoàn thành Tiếp diễn had been braiding had been braiding had been braiding had been braiding had been braiding had been braiding
Tương Lai will braid will braid will braid will braid will braid will braid
TL Tiếp Diễn will be braiding will be braiding will be braiding will be braiding will be braiding will be braiding
Tương Lai hoàn thành will have braided will have braided will have braided will have braided will have braided will have braided
TL HT Tiếp Diễn will have been braiding will have been braiding will have been braiding will have been braiding will have been braiding will have been braiding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would braid would braid would braid would braid would braid would braid
Conditional Perfect would have braided would have braided would have braided would have braided would have braided would have braided
Conditional Present Progressive would be braiding would be braiding would be braiding would be braiding would be braiding would be braiding
Conditional Perfect Progressive would have been braiding would have been braiding would have been braiding would have been braiding would have been braiding would have been braiding
Present Subjunctive braid braid braid braid braid braid
Past Subjunctive braided braided braided braided braided braided
Past Perfect Subjunctive had braided had braided had braided had braided had braided had braided
Imperative braid Let′s braid braid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button