Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Branch

Cách chia động từ branch rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ branch ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BRANCH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to branch branching branched
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn branch branch branches branch branch branch
Hiện tại tiếp diễn am branching are branching is branching are branching are branching are branching
Quá khứ đơn branched branched branched branched branched branched
Quá khứ tiếp diễn was branching were branching was branching were branching were branching were branching
Hiện tại hoàn thành have branched have branched has branched have branched have branched have branched
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been branching have been branching has been branching have been branching have been branching have been branching
Quá khứ hoàn thành had branched had branched had branched had branched had branched had branched
QK hoàn thành Tiếp diễn had been branching had been branching had been branching had been branching had been branching had been branching
Tương Lai will branch will branch will branch will branch will branch will branch
TL Tiếp Diễn will be branching will be branching will be branching will be branching will be branching will be branching
Tương Lai hoàn thành will have branched will have branched will have branched will have branched will have branched will have branched
TL HT Tiếp Diễn will have been branching will have been branching will have been branching will have been branching will have been branching will have been branching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would branch would branch would branch would branch would branch would branch
Conditional Perfect would have branched would have branched would have branched would have branched would have branched would have branched
Conditional Present Progressive would be branching would be branching would be branching would be branching would be branching would be branching
Conditional Perfect Progressive would have been branching would have been branching would have been branching would have been branching would have been branching would have been branching
Present Subjunctive branch branch branch branch branch branch
Past Subjunctive branched branched branched branched branched branched
Past Perfect Subjunctive had branched had branched had branched had branched had branched had branched
Imperative branch Let′s branch branch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. christian dating for seniors.

Nên đọc
Close
Back to top button