Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Sleep

Cách chia động từ sleep rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ sleep ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SLEEP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to sleep sleeping slept
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn sleep sleep sleeps sleep sleep sleep
Hiện tại tiếp diễn am sleeping are sleeping is sleeping are sleeping are sleeping are sleeping
Quá khứ đơn slept slept slept slept slept slept
Quá khứ tiếp diễn was sleeping were sleeping was sleeping were sleeping were sleeping were sleeping
Hiện tại hoàn thành have slept have slept has slept have slept have slept have slept
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been sleeping have been sleeping has been sleeping have been sleeping have been sleeping have been sleeping
Quá khứ hoàn thành had slept had slept had slept had slept had slept had slept
QK hoàn thành Tiếp diễn had been sleeping had been sleeping had been sleeping had been sleeping had been sleeping had been sleeping
Tương Lai will sleep will sleep will sleep will sleep will sleep will sleep
TL Tiếp Diễn will be sleeping will be sleeping will be sleeping will be sleeping will be sleeping will be sleeping
Tương Lai hoàn thành will have slept will have slept will have slept will have slept will have slept will have slept
TL HT Tiếp Diễn will have been sleeping will have been sleeping will have been sleeping will have been sleeping will have been sleeping will have been sleeping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would sleep would sleep would sleep would sleep would sleep would sleep
Conditional Perfect would have slept would have slept would have slept would have slept would have slept would have slept
Conditional Present Progressive would be sleeping would be sleeping would be sleeping would be sleeping would be sleeping would be sleeping
Conditional Perfect Progressive would have been sleeping would have been sleeping would have been sleeping would have been sleeping would have been sleeping would have been sleeping
Present Subjunctive sleep sleep sleep sleep sleep sleep
Past Subjunctive slept slept slept slept slept slept
Past Perfect Subjunctive had slept had slept had slept had slept had slept had slept
Imperative sleep Let′s sleep sleep

1 bình luận

  1. Tôi cần đọc từ ở dộng từ Nguyên thể thành d Nguyên thể thanhf từ lử dạng QKĐ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button