Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Breed

Cách chia động từ breed rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ breed ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BREED

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to breed breeding bred
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn breed breed breeds breed breed breed
Hiện tại tiếp diễn am breeding are breeding is breeding are breeding are breeding are breeding
Quá khứ đơn bred bred bred bred bred bred
Quá khứ tiếp diễn was breeding were breeding was breeding were breeding were breeding were breeding
Hiện tại hoàn thành have bred have bred has bred have bred have bred have bred
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been breeding have been breeding has been breeding have been breeding have been breeding have been breeding
Quá khứ hoàn thành had bred had bred had bred had bred had bred had bred
QK hoàn thành Tiếp diễn had been breeding had been breeding had been breeding had been breeding had been breeding had been breeding
Tương Lai will breed will breed will breed will breed will breed will breed
TL Tiếp Diễn will be breeding will be breeding will be breeding will be breeding will be breeding will be breeding
Tương Lai hoàn thành will have bred will have bred will have bred will have bred will have bred will have bred
TL HT Tiếp Diễn will have been breeding will have been breeding will have been breeding will have been breeding will have been breeding will have been breeding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would breed would breed would breed would breed would breed would breed
Conditional Perfect would have bred would have bred would have bred would have bred would have bred would have bred
Conditional Present Progressive would be breeding would be breeding would be breeding would be breeding would be breeding would be breeding
Conditional Perfect Progressive would have been breeding would have been breeding would have been breeding would have been breeding would have been breeding would have been breeding
Present Subjunctive breed breed breed breed breed breed
Past Subjunctive bred bred bred bred bred bred
Past Perfect Subjunctive had bred had bred had bred had bred had bred had bred
Imperative breed Let′s breed breed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button