Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Brew

Cách chia động từ brew rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ brew ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BREW

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to brew brewing brewed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn brew brew brews brew brew brew
Hiện tại tiếp diễn am brewing are brewing is brewing are brewing are brewing are brewing
Quá khứ đơn brewed brewed brewed brewed brewed brewed
Quá khứ tiếp diễn was brewing were brewing was brewing were brewing were brewing were brewing
Hiện tại hoàn thành have brewed have brewed has brewed have brewed have brewed have brewed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been brewing have been brewing has been brewing have been brewing have been brewing have been brewing
Quá khứ hoàn thành had brewed had brewed had brewed had brewed had brewed had brewed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been brewing had been brewing had been brewing had been brewing had been brewing had been brewing
Tương Lai will brew will brew will brew will brew will brew will brew
TL Tiếp Diễn will be brewing will be brewing will be brewing will be brewing will be brewing will be brewing
Tương Lai hoàn thành will have brewed will have brewed will have brewed will have brewed will have brewed will have brewed
TL HT Tiếp Diễn will have been brewing will have been brewing will have been brewing will have been brewing will have been brewing will have been brewing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would brew would brew would brew would brew would brew would brew
Conditional Perfect would have brewed would have brewed would have brewed would have brewed would have brewed would have brewed
Conditional Present Progressive would be brewing would be brewing would be brewing would be brewing would be brewing would be brewing
Conditional Perfect Progressive would have been brewing would have been brewing would have been brewing would have been brewing would have been brewing would have been brewing
Present Subjunctive brew brew brew brew brew brew
Past Subjunctive brewed brewed brewed brewed brewed brewed
Past Perfect Subjunctive had brewed had brewed had brewed had brewed had brewed had brewed
Imperative brew Let′s brew brew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button