Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Fetch

Cách chia động từ fetch rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ fetch ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: FETCH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to fetch fetching fetched
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn fetch fetch fetches fetch fetch fetch
Hiện tại tiếp diễn am fetching are fetching is fetching are fetching are fetching are fetching
Quá khứ đơn fetched fetched fetched fetched fetched fetched
Quá khứ tiếp diễn was fetching were fetching was fetching were fetching were fetching were fetching
Hiện tại hoàn thành have fetched have fetched has fetched have fetched have fetched have fetched
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been fetching have been fetching has been fetching have been fetching have been fetching have been fetching
Quá khứ hoàn thành had fetched had fetched had fetched had fetched had fetched had fetched
QK hoàn thành Tiếp diễn had been fetching had been fetching had been fetching had been fetching had been fetching had been fetching
Tương Lai will fetch will fetch will fetch will fetch will fetch will fetch
TL Tiếp Diễn will be fetching will be fetching will be fetching will be fetching will be fetching will be fetching
Tương Lai hoàn thành will have fetched will have fetched will have fetched will have fetched will have fetched will have fetched
TL HT Tiếp Diễn will have been fetching will have been fetching will have been fetching will have been fetching will have been fetching will have been fetching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would fetch would fetch would fetch would fetch would fetch would fetch
Conditional Perfect would have fetched would have fetched would have fetched would have fetched would have fetched would have fetched
Conditional Present Progressive would be fetching would be fetching would be fetching would be fetching would be fetching would be fetching
Conditional Perfect Progressive would have been fetching would have been fetching would have been fetching would have been fetching would have been fetching would have been fetching
Present Subjunctive fetch fetch fetch fetch fetch fetch
Past Subjunctive fetched fetched fetched fetched fetched fetched
Past Perfect Subjunctive had fetched had fetched had fetched had fetched had fetched had fetched
Imperative fetch Let′s fetch fetch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. phillipines dating.

Nên đọc
Close
Back to top button