Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Plan

Cách chia động từ plan rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ plan ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PLAN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to plan planning planned
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn plan plan plans plan plan plan
Hiện tại tiếp diễn am planning are planning is planning are planning are planning are planning
Quá khứ đơn planned planned planned planned planned planned
Quá khứ tiếp diễn was planning were planning was planning were planning were planning were planning
Hiện tại hoàn thành have planned have planned has planned have planned have planned have planned
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been planning have been planning has been planning have been planning have been planning have been planning
Quá khứ hoàn thành had planned had planned had planned had planned had planned had planned
QK hoàn thành Tiếp diễn had been planning had been planning had been planning had been planning had been planning had been planning
Tương Lai will plan will plan will plan will plan will plan will plan
TL Tiếp Diễn will be planning will be planning will be planning will be planning will be planning will be planning
Tương Lai hoàn thành will have planned will have planned will have planned will have planned will have planned will have planned
TL HT Tiếp Diễn will have been planning will have been planning will have been planning will have been planning will have been planning will have been planning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would plan would plan would plan would plan would plan would plan
Conditional Perfect would have planned would have planned would have planned would have planned would have planned would have planned
Conditional Present Progressive would be planning would be planning would be planning would be planning would be planning would be planning
Conditional Perfect Progressive would have been planning would have been planning would have been planning would have been planning would have been planning would have been planning
Present Subjunctive plan plan plan plan plan plan
Past Subjunctive planned planned planned planned planned planned
Past Perfect Subjunctive had planned had planned had planned had planned had planned had planned
Imperative plan Let′s plan plan

1 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button