Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Arch

Cách chia động từ arch rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ arch ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ARCH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to arch arching arched
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn arch arch arches arch arch arch
Hiện tại tiếp diễn am arching are arching is arching are arching are arching are arching
Quá khứ đơn arched arched arched arched arched arched
Quá khứ tiếp diễn was arching were arching was arching were arching were arching were arching
Hiện tại hoàn thành have arched have arched has arched have arched have arched have arched
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been arching have been arching has been arching have been arching have been arching have been arching
Quá khứ hoàn thành had arched had arched had arched had arched had arched had arched
QK hoàn thành Tiếp diễn had been arching had been arching had been arching had been arching had been arching had been arching
Tương Lai will arch will arch will arch will arch will arch will arch
TL Tiếp Diễn will be arching will be arching will be arching will be arching will be arching will be arching
Tương Lai hoàn thành will have arched will have arched will have arched will have arched will have arched will have arched
TL HT Tiếp Diễn will have been arching will have been arching will have been arching will have been arching will have been arching will have been arching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would arch would arch would arch would arch would arch would arch
Conditional Perfect would have arched would have arched would have arched would have arched would have arched would have arched
Conditional Present Progressive would be arching would be arching would be arching would be arching would be arching would be arching
Conditional Perfect Progressive would have been arching would have been arching would have been arching would have been arching would have been arching would have been arching
Present Subjunctive arch arch arch arch arch arch
Past Subjunctive arched arched arched arched arched arched
Past Perfect Subjunctive had arched had arched had arched had arched had arched had arched
Imperative arch Let′s arch arch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button