Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Repel

Cách chia động từ repel rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ repel ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REPEL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to repel repelling repelled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn repel repel repels repel repel repel
Hiện tại tiếp diễn am repelling are repelling is repelling are repelling are repelling are repelling
Quá khứ đơn repelled repelled repelled repelled repelled repelled
Quá khứ tiếp diễn was repelling were repelling was repelling were repelling were repelling were repelling
Hiện tại hoàn thành have repelled have repelled has repelled have repelled have repelled have repelled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been repelling have been repelling has been repelling have been repelling have been repelling have been repelling
Quá khứ hoàn thành had repelled had repelled had repelled had repelled had repelled had repelled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been repelling had been repelling had been repelling had been repelling had been repelling had been repelling
Tương Lai will repel will repel will repel will repel will repel will repel
TL Tiếp Diễn will be repelling will be repelling will be repelling will be repelling will be repelling will be repelling
Tương Lai hoàn thành will have repelled will have repelled will have repelled will have repelled will have repelled will have repelled
TL HT Tiếp Diễn will have been repelling will have been repelling will have been repelling will have been repelling will have been repelling will have been repelling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would repel would repel would repel would repel would repel would repel
Conditional Perfect would have repelled would have repelled would have repelled would have repelled would have repelled would have repelled
Conditional Present Progressive would be repelling would be repelling would be repelling would be repelling would be repelling would be repelling
Conditional Perfect Progressive would have been repelling would have been repelling would have been repelling would have been repelling would have been repelling would have been repelling
Present Subjunctive repel repel repel repel repel repel
Past Subjunctive repelled repelled repelled repelled repelled repelled
Past Perfect Subjunctive had repelled had repelled had repelled had repelled had repelled had repelled
Imperative repel Let′s repel repel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button