Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Buzz

buzz

Cách chia động từ buzz rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ buzz ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BUZZ

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to buzz buzzing buzzed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn buzz buzz buzzes buzz buzz buzz
Hiện tại tiếp diễn am buzzing are buzzing is buzzing are buzzing are buzzing are buzzing
Quá khứ đơn buzzed buzzed buzzed buzzed buzzed buzzed
Quá khứ tiếp diễn was buzzing were buzzing was buzzing were buzzing were buzzing were buzzing
Hiện tại hoàn thành have buzzed have buzzed has buzzed have buzzed have buzzed have buzzed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been buzzing have been buzzing has been buzzing have been buzzing have been buzzing have been buzzing
Quá khứ hoàn thành had buzzed had buzzed had buzzed had buzzed had buzzed had buzzed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been buzzing had been buzzing had been buzzing had been buzzing had been buzzing had been buzzing
Tương Lai will buzz will buzz will buzz will buzz will buzz will buzz
TL Tiếp Diễn will be buzzing will be buzzing will be buzzing will be buzzing will be buzzing will be buzzing
Tương Lai hoàn thành will have buzzed will have buzzed will have buzzed will have buzzed will have buzzed will have buzzed
TL HT Tiếp Diễn will have been buzzing will have been buzzing will have been buzzing will have been buzzing will have been buzzing will have been buzzing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would buzz would buzz would buzz would buzz would buzz would buzz
Conditional Perfect would have buzzed would have buzzed would have buzzed would have buzzed would have buzzed would have buzzed
Conditional Present Progressive would be buzzing would be buzzing would be buzzing would be buzzing would be buzzing would be buzzing
Conditional Perfect Progressive would have been buzzing would have been buzzing would have been buzzing would have been buzzing would have been buzzing would have been buzzing
Present Subjunctive buzz buzz buzz buzz buzz buzz
Past Subjunctive buzzed buzzed buzzed buzzed buzzed buzzed
Past Perfect Subjunctive had buzzed had buzzed had buzzed had buzzed had buzzed had buzzed
Imperative buzz Let′s buzz buzz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button