Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Wade

Cách chia động từ wade rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ wade ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WADE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to wade wading waded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn wade wade wades wade wade wade
Hiện tại tiếp diễn am wading are wading is wading are wading are wading are wading
Quá khứ đơn waded waded waded waded waded waded
Quá khứ tiếp diễn was wading were wading was wading were wading were wading were wading
Hiện tại hoàn thành have waded have waded has waded have waded have waded have waded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been wading have been wading has been wading have been wading have been wading have been wading
Quá khứ hoàn thành had waded had waded had waded had waded had waded had waded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been wading had been wading had been wading had been wading had been wading had been wading
Tương Lai will wade will wade will wade will wade will wade will wade
TL Tiếp Diễn will be wading will be wading will be wading will be wading will be wading will be wading
Tương Lai hoàn thành will have waded will have waded will have waded will have waded will have waded will have waded
TL HT Tiếp Diễn will have been wading will have been wading will have been wading will have been wading will have been wading will have been wading
Điều Kiện Cách Hiện Tại would wade would wade would wade would wade would wade would wade
Conditional Perfect would have waded would have waded would have waded would have waded would have waded would have waded
Conditional Present Progressive would be wading would be wading would be wading would be wading would be wading would be wading
Conditional Perfect Progressive would have been wading would have been wading would have been wading would have been wading would have been wading would have been wading
Present Subjunctive wade wade wade wade wade wade
Past Subjunctive waded waded waded waded waded waded
Past Perfect Subjunctive had waded had waded had waded had waded had waded had waded
Imperative wade Let′s wade wade

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button