Meander

Cách chia động từ meander rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ meander ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MEANDER

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to meander meandering meandered
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn meander meander meanders meander meander meander
Hiện tại tiếp diễn am meandering are meandering is meandering are meandering are meandering are meandering
Quá khứ đơn meandered meandered meandered meandered meandered meandered
Quá khứ tiếp diễn was meandering were meandering was meandering were meandering were meandering were meandering
Hiện tại hoàn thành have meandered have meandered has meandered have meandered have meandered have meandered
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been meandering have been meandering has been meandering have been meandering have been meandering have been meandering
Quá khứ hoàn thành had meandered had meandered had meandered had meandered had meandered had meandered
QK hoàn thành Tiếp diễn had been meandering had been meandering had been meandering had been meandering had been meandering had been meandering
Tương Lai will meander will meander will meander will meander will meander will meander
TL Tiếp Diễn will be meandering will be meandering will be meandering will be meandering will be meandering will be meandering
Tương Lai hoàn thành will have meandered will have meandered will have meandered will have meandered will have meandered will have meandered
TL HT Tiếp Diễn will have been meandering will have been meandering will have been meandering will have been meandering will have been meandering will have been meandering
Điều Kiện Cách Hiện Tại would meander would meander would meander would meander would meander would meander
Conditional Perfect would have meandered would have meandered would have meandered would have meandered would have meandered would have meandered
Conditional Present Progressive would be meandering would be meandering would be meandering would be meandering would be meandering would be meandering
Conditional Perfect Progressive would have been meandering would have been meandering would have been meandering would have been meandering would have been meandering would have been meandering
Present Subjunctive meander meander meander meander meander meander
Past Subjunctive meandered meandered meandered meandered meandered meandered
Past Perfect Subjunctive had meandered had meandered had meandered had meandered had meandered had meandered
Imperative meander Let′s meander meander

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/free-chatting-sites-for-dating/.

Nên đọc
Close
Back to top button