Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Camp

Cách chia động từ camp rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ camp ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CAMP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to camp camping camped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn camp camp camps camp camp camp
Hiện tại tiếp diễn am camping are camping is camping are camping are camping are camping
Quá khứ đơn camped camped camped camped camped camped
Quá khứ tiếp diễn was camping were camping was camping were camping were camping were camping
Hiện tại hoàn thành have camped have camped has camped have camped have camped have camped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been camping have been camping has been camping have been camping have been camping have been camping
Quá khứ hoàn thành had camped had camped had camped had camped had camped had camped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been camping had been camping had been camping had been camping had been camping had been camping
Tương Lai will camp will camp will camp will camp will camp will camp
TL Tiếp Diễn will be camping will be camping will be camping will be camping will be camping will be camping
Tương Lai hoàn thành will have camped will have camped will have camped will have camped will have camped will have camped
TL HT Tiếp Diễn will have been camping will have been camping will have been camping will have been camping will have been camping will have been camping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would camp would camp would camp would camp would camp would camp
Conditional Perfect would have camped would have camped would have camped would have camped would have camped would have camped
Conditional Present Progressive would be camping would be camping would be camping would be camping would be camping would be camping
Conditional Perfect Progressive would have been camping would have been camping would have been camping would have been camping would have been camping would have been camping
Present Subjunctive camp camp camp camp camp camp
Past Subjunctive camped camped camped camped camped camped
Past Perfect Subjunctive had camped had camped had camped had camped had camped had camped
Imperative camp Let′s camp camp

1 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button