Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Graft

Cách chia động từ graft rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ graft ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: GRAFT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to graft grafting grafted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn graft graft grafts graft graft graft
Hiện tại tiếp diễn am grafting are grafting is grafting are grafting are grafting are grafting
Quá khứ đơn grafted grafted grafted grafted grafted grafted
Quá khứ tiếp diễn was grafting were grafting was grafting were grafting were grafting were grafting
Hiện tại hoàn thành have grafted have grafted has grafted have grafted have grafted have grafted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been grafting have been grafting has been grafting have been grafting have been grafting have been grafting
Quá khứ hoàn thành had grafted had grafted had grafted had grafted had grafted had grafted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been grafting had been grafting had been grafting had been grafting had been grafting had been grafting
Tương Lai will graft will graft will graft will graft will graft will graft
TL Tiếp Diễn will be grafting will be grafting will be grafting will be grafting will be grafting will be grafting
Tương Lai hoàn thành will have grafted will have grafted will have grafted will have grafted will have grafted will have grafted
TL HT Tiếp Diễn will have been grafting will have been grafting will have been grafting will have been grafting will have been grafting will have been grafting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would graft would graft would graft would graft would graft would graft
Conditional Perfect would have grafted would have grafted would have grafted would have grafted would have grafted would have grafted
Conditional Present Progressive would be grafting would be grafting would be grafting would be grafting would be grafting would be grafting
Conditional Perfect Progressive would have been grafting would have been grafting would have been grafting would have been grafting would have been grafting would have been grafting
Present Subjunctive graft graft graft graft graft graft
Past Subjunctive grafted grafted grafted grafted grafted grafted
Past Perfect Subjunctive had grafted had grafted had grafted had grafted had grafted had grafted
Imperative graft Let′s graft graft

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button