Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Surround

Cách chia động từ surround rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ surround ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SURROUND

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to surround surrounding surrounded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn surround surround surrounds surround surround surround
Hiện tại tiếp diễn am surrounding are surrounding is surrounding are surrounding are surrounding are surrounding
Quá khứ đơn surrounded surrounded surrounded surrounded surrounded surrounded
Quá khứ tiếp diễn was surrounding were surrounding was surrounding were surrounding were surrounding were surrounding
Hiện tại hoàn thành have surrounded have surrounded has surrounded have surrounded have surrounded have surrounded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been surrounding have been surrounding has been surrounding have been surrounding have been surrounding have been surrounding
Quá khứ hoàn thành had surrounded had surrounded had surrounded had surrounded had surrounded had surrounded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been surrounding had been surrounding had been surrounding had been surrounding had been surrounding had been surrounding
Tương Lai will surround will surround will surround will surround will surround will surround
TL Tiếp Diễn will be surrounding will be surrounding will be surrounding will be surrounding will be surrounding will be surrounding
Tương Lai hoàn thành will have surrounded will have surrounded will have surrounded will have surrounded will have surrounded will have surrounded
TL HT Tiếp Diễn will have been surrounding will have been surrounding will have been surrounding will have been surrounding will have been surrounding will have been surrounding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would surround would surround would surround would surround would surround would surround
Conditional Perfect would have surrounded would have surrounded would have surrounded would have surrounded would have surrounded would have surrounded
Conditional Present Progressive would be surrounding would be surrounding would be surrounding would be surrounding would be surrounding would be surrounding
Conditional Perfect Progressive would have been surrounding would have been surrounding would have been surrounding would have been surrounding would have been surrounding would have been surrounding
Present Subjunctive surround surround surround surround surround surround
Past Subjunctive surrounded surrounded surrounded surrounded surrounded surrounded
Past Perfect Subjunctive had surrounded had surrounded had surrounded had surrounded had surrounded had surrounded
Imperative surround Let′s surround surround

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. what serial killer was on the dating game.

Nên đọc
Close
Back to top button