Canoe

Cách chia động từ canoe rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ canoe ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CANOE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to canoe canoeing canoed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn canoe canoe canoes canoe canoe canoe
Hiện tại tiếp diễn am canoeing are canoeing is canoeing are canoeing are canoeing are canoeing
Quá khứ đơn canoed canoed canoed canoed canoed canoed
Quá khứ tiếp diễn was canoeing were canoeing was canoeing were canoeing were canoeing were canoeing
Hiện tại hoàn thành have canoed have canoed has canoed have canoed have canoed have canoed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been canoeing have been canoeing has been canoeing have been canoeing have been canoeing have been canoeing
Quá khứ hoàn thành had canoed had canoed had canoed had canoed had canoed had canoed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been canoeing had been canoeing had been canoeing had been canoeing had been canoeing had been canoeing
Tương Lai will canoe will canoe will canoe will canoe will canoe will canoe
TL Tiếp Diễn will be canoeing will be canoeing will be canoeing will be canoeing will be canoeing will be canoeing
Tương Lai hoàn thành will have canoed will have canoed will have canoed will have canoed will have canoed will have canoed
TL HT Tiếp Diễn will have been canoeing will have been canoeing will have been canoeing will have been canoeing will have been canoeing will have been canoeing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would canoe would canoe would canoe would canoe would canoe would canoe
Conditional Perfect would have canoed would have canoed would have canoed would have canoed would have canoed would have canoed
Conditional Present Progressive would be canoeing would be canoeing would be canoeing would be canoeing would be canoeing would be canoeing
Conditional Perfect Progressive would have been canoeing would have been canoeing would have been canoeing would have been canoeing would have been canoeing would have been canoeing
Present Subjunctive canoe canoe canoe canoe canoe canoe
Past Subjunctive canoed canoed canoed canoed canoed canoed
Past Perfect Subjunctive had canoed had canoed had canoed had canoed had canoed had canoed
Imperative canoe Let′s canoe canoe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/tasmanian-dating-sites/.

Nên đọc
Close
Back to top button