Capitulate

Cách chia động từ capitulate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ capitulate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CAPITULATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to capitulate capitulating capitulated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn capitulate capitulate capitulates capitulate capitulate capitulate
Hiện tại tiếp diễn am capitulating are capitulating is capitulating are capitulating are capitulating are capitulating
Quá khứ đơn capitulated capitulated capitulated capitulated capitulated capitulated
Quá khứ tiếp diễn was capitulating were capitulating was capitulating were capitulating were capitulating were capitulating
Hiện tại hoàn thành have capitulated have capitulated has capitulated have capitulated have capitulated have capitulated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been capitulating have been capitulating has been capitulating have been capitulating have been capitulating have been capitulating
Quá khứ hoàn thành had capitulated had capitulated had capitulated had capitulated had capitulated had capitulated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been capitulating had been capitulating had been capitulating had been capitulating had been capitulating had been capitulating
Tương Lai will capitulate will capitulate will capitulate will capitulate will capitulate will capitulate
TL Tiếp Diễn will be capitulating will be capitulating will be capitulating will be capitulating will be capitulating will be capitulating
Tương Lai hoàn thành will have capitulated will have capitulated will have capitulated will have capitulated will have capitulated will have capitulated
TL HT Tiếp Diễn will have been capitulating will have been capitulating will have been capitulating will have been capitulating will have been capitulating will have been capitulating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would capitulate would capitulate would capitulate would capitulate would capitulate would capitulate
Conditional Perfect would have capitulated would have capitulated would have capitulated would have capitulated would have capitulated would have capitulated
Conditional Present Progressive would be capitulating would be capitulating would be capitulating would be capitulating would be capitulating would be capitulating
Conditional Perfect Progressive would have been capitulating would have been capitulating would have been capitulating would have been capitulating would have been capitulating would have been capitulating
Present Subjunctive capitulate capitulate capitulate capitulate capitulate capitulate
Past Subjunctive capitulated capitulated capitulated capitulated capitulated capitulated
Past Perfect Subjunctive had capitulated had capitulated had capitulated had capitulated had capitulated had capitulated
Imperative capitulate Let′s capitulate capitulate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button