Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Carpet

Cách chia động từ carpet rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ carpet ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CARPET

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to carpet carpeting carpeted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn carpet carpet carpets carpet carpet carpet
Hiện tại tiếp diễn am carpeting are carpeting is carpeting are carpeting are carpeting are carpeting
Quá khứ đơn carpeted carpeted carpeted carpeted carpeted carpeted
Quá khứ tiếp diễn was carpeting were carpeting was carpeting were carpeting were carpeting were carpeting
Hiện tại hoàn thành have carpeted have carpeted has carpeted have carpeted have carpeted have carpeted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been carpeting have been carpeting has been carpeting have been carpeting have been carpeting have been carpeting
Quá khứ hoàn thành had carpeted had carpeted had carpeted had carpeted had carpeted had carpeted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been carpeting had been carpeting had been carpeting had been carpeting had been carpeting had been carpeting
Tương Lai will carpet will carpet will carpet will carpet will carpet will carpet
TL Tiếp Diễn will be carpeting will be carpeting will be carpeting will be carpeting will be carpeting will be carpeting
Tương Lai hoàn thành will have carpeted will have carpeted will have carpeted will have carpeted will have carpeted will have carpeted
TL HT Tiếp Diễn will have been carpeting will have been carpeting will have been carpeting will have been carpeting will have been carpeting will have been carpeting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would carpet would carpet would carpet would carpet would carpet would carpet
Conditional Perfect would have carpeted would have carpeted would have carpeted would have carpeted would have carpeted would have carpeted
Conditional Present Progressive would be carpeting would be carpeting would be carpeting would be carpeting would be carpeting would be carpeting
Conditional Perfect Progressive would have been carpeting would have been carpeting would have been carpeting would have been carpeting would have been carpeting would have been carpeting
Present Subjunctive carpet carpet carpet carpet carpet carpet
Past Subjunctive carpeted carpeted carpeted carpeted carpeted carpeted
Past Perfect Subjunctive had carpeted had carpeted had carpeted had carpeted had carpeted had carpeted
Imperative carpet Let′s carpet carpet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button