Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Cart

Cách chia động từ cart rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ cart ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CART

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to cart carting carted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn cart cart carts cart cart cart
Hiện tại tiếp diễn am carting are carting is carting are carting are carting are carting
Quá khứ đơn carted carted carted carted carted carted
Quá khứ tiếp diễn was carting were carting was carting were carting were carting were carting
Hiện tại hoàn thành have carted have carted has carted have carted have carted have carted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been carting have been carting has been carting have been carting have been carting have been carting
Quá khứ hoàn thành had carted had carted had carted had carted had carted had carted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been carting had been carting had been carting had been carting had been carting had been carting
Tương Lai will cart will cart will cart will cart will cart will cart
TL Tiếp Diễn will be carting will be carting will be carting will be carting will be carting will be carting
Tương Lai hoàn thành will have carted will have carted will have carted will have carted will have carted will have carted
TL HT Tiếp Diễn will have been carting will have been carting will have been carting will have been carting will have been carting will have been carting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would cart would cart would cart would cart would cart would cart
Conditional Perfect would have carted would have carted would have carted would have carted would have carted would have carted
Conditional Present Progressive would be carting would be carting would be carting would be carting would be carting would be carting
Conditional Perfect Progressive would have been carting would have been carting would have been carting would have been carting would have been carting would have been carting
Present Subjunctive cart cart cart cart cart cart
Past Subjunctive carted carted carted carted carted carted
Past Perfect Subjunctive had carted had carted had carted had carted had carted had carted
Imperative cart Let′s cart cart

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. gay man hairy.

Nên đọc
Close
Back to top button