Castrate

Cách chia động từ castrate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ castrate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CASTRATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to castrate castrating castrated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn castrate castrate castrates castrate castrate castrate
Hiện tại tiếp diễn am castrating are castrating is castrating are castrating are castrating are castrating
Quá khứ đơn castrated castrated castrated castrated castrated castrated
Quá khứ tiếp diễn was castrating were castrating was castrating were castrating were castrating were castrating
Hiện tại hoàn thành have castrated have castrated has castrated have castrated have castrated have castrated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been castrating have been castrating has been castrating have been castrating have been castrating have been castrating
Quá khứ hoàn thành had castrated had castrated had castrated had castrated had castrated had castrated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been castrating had been castrating had been castrating had been castrating had been castrating had been castrating
Tương Lai will castrate will castrate will castrate will castrate will castrate will castrate
TL Tiếp Diễn will be castrating will be castrating will be castrating will be castrating will be castrating will be castrating
Tương Lai hoàn thành will have castrated will have castrated will have castrated will have castrated will have castrated will have castrated
TL HT Tiếp Diễn will have been castrating will have been castrating will have been castrating will have been castrating will have been castrating will have been castrating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would castrate would castrate would castrate would castrate would castrate would castrate
Conditional Perfect would have castrated would have castrated would have castrated would have castrated would have castrated would have castrated
Conditional Present Progressive would be castrating would be castrating would be castrating would be castrating would be castrating would be castrating
Conditional Perfect Progressive would have been castrating would have been castrating would have been castrating would have been castrating would have been castrating would have been castrating
Present Subjunctive castrate castrate castrate castrate castrate castrate
Past Subjunctive castrated castrated castrated castrated castrated castrated
Past Perfect Subjunctive had castrated had castrated had castrated had castrated had castrated had castrated
Imperative castrate Let′s castrate castrate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button