Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Peel

Cách chia động từ peel rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ peel ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PEEL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to peel peeling peeled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn peel peel peels peel peel peel
Hiện tại tiếp diễn am peeling are peeling is peeling are peeling are peeling are peeling
Quá khứ đơn peeled peeled peeled peeled peeled peeled
Quá khứ tiếp diễn was peeling were peeling was peeling were peeling were peeling were peeling
Hiện tại hoàn thành have peeled have peeled has peeled have peeled have peeled have peeled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been peeling have been peeling has been peeling have been peeling have been peeling have been peeling
Quá khứ hoàn thành had peeled had peeled had peeled had peeled had peeled had peeled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been peeling had been peeling had been peeling had been peeling had been peeling had been peeling
Tương Lai will peel will peel will peel will peel will peel will peel
TL Tiếp Diễn will be peeling will be peeling will be peeling will be peeling will be peeling will be peeling
Tương Lai hoàn thành will have peeled will have peeled will have peeled will have peeled will have peeled will have peeled
TL HT Tiếp Diễn will have been peeling will have been peeling will have been peeling will have been peeling will have been peeling will have been peeling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would peel would peel would peel would peel would peel would peel
Conditional Perfect would have peeled would have peeled would have peeled would have peeled would have peeled would have peeled
Conditional Present Progressive would be peeling would be peeling would be peeling would be peeling would be peeling would be peeling
Conditional Perfect Progressive would have been peeling would have been peeling would have been peeling would have been peeling would have been peeling would have been peeling
Present Subjunctive peel peel peel peel peel peel
Past Subjunctive peeled peeled peeled peeled peeled peeled
Past Perfect Subjunctive had peeled had peeled had peeled had peeled had peeled had peeled
Imperative peel Let′s peel peel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. dating maori men.

Nên đọc
Close
Back to top button