Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Swim

Cách chia động từ swim rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ swim ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SWIM

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to swim swimming swum
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn swim swim swims swim swim swim
Hiện tại tiếp diễn am swimming are swimming is swimming are swimming are swimming are swimming
Quá khứ đơn swam swam swam swam swam swam
Quá khứ tiếp diễn was swimming were swimming was swimming were swimming were swimming were swimming
Hiện tại hoàn thành have swum have swum has swum have swum have swum have swum
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been swimming have been swimming has been swimming have been swimming have been swimming have been swimming
Quá khứ hoàn thành had swum had swum had swum had swum had swum had swum
QK hoàn thành Tiếp diễn had been swimming had been swimming had been swimming had been swimming had been swimming had been swimming
Tương Lai will swim will swim will swim will swim will swim will swim
TL Tiếp Diễn will be swimming will be swimming will be swimming will be swimming will be swimming will be swimming
Tương Lai hoàn thành will have swum will have swum will have swum will have swum will have swum will have swum
TL HT Tiếp Diễn will have been swimming will have been swimming will have been swimming will have been swimming will have been swimming will have been swimming
Điều Kiện Cách Hiện Tại would swim would swim would swim would swim would swim would swim
Conditional Perfect would have swum would have swum would have swum would have swum would have swum would have swum
Conditional Present Progressive would be swimming would be swimming would be swimming would be swimming would be swimming would be swimming
Conditional Perfect Progressive would have been swimming would have been swimming would have been swimming would have been swimming would have been swimming would have been swimming
Present Subjunctive swim swim swim swim swim swim
Past Subjunctive swam swam swam swam swam swam
Past Perfect Subjunctive had swum had swum had swum had swum had swum had swum
Imperative swim Let′s swim swim

2 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button