Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Heat

Cách chia động từ heat rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ heat ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: HEAT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to heat heating heated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn heat heat heats heat heat heat
Hiện tại tiếp diễn am heating are heating is heating are heating are heating are heating
Quá khứ đơn heated heated heated heated heated heated
Quá khứ tiếp diễn was heating were heating was heating were heating were heating were heating
Hiện tại hoàn thành have heated have heated has heated have heated have heated have heated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been heating have been heating has been heating have been heating have been heating have been heating
Quá khứ hoàn thành had heated had heated had heated had heated had heated had heated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been heating had been heating had been heating had been heating had been heating had been heating
Tương Lai will heat will heat will heat will heat will heat will heat
TL Tiếp Diễn will be heating will be heating will be heating will be heating will be heating will be heating
Tương Lai hoàn thành will have heated will have heated will have heated will have heated will have heated will have heated
TL HT Tiếp Diễn will have been heating will have been heating will have been heating will have been heating will have been heating will have been heating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would heat would heat would heat would heat would heat would heat
Conditional Perfect would have heated would have heated would have heated would have heated would have heated would have heated
Conditional Present Progressive would be heating would be heating would be heating would be heating would be heating would be heating
Conditional Perfect Progressive would have been heating would have been heating would have been heating would have been heating would have been heating would have been heating
Present Subjunctive heat heat heat heat heat heat
Past Subjunctive heated heated heated heated heated heated
Past Perfect Subjunctive had heated had heated had heated had heated had heated had heated
Imperative heat Let′s heat heat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button