Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Rain

Cách chia động từ rain rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ rain ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RAIN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to rain raining rained
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn rain rain rains rain rain rain
Hiện tại tiếp diễn am raining are raining is raining are raining are raining are raining
Quá khứ đơn rained rained rained rained rained rained
Quá khứ tiếp diễn was raining were raining was raining were raining were raining were raining
Hiện tại hoàn thành have rained have rained has rained have rained have rained have rained
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been raining have been raining has been raining have been raining have been raining have been raining
Quá khứ hoàn thành had rained had rained had rained had rained had rained had rained
QK hoàn thành Tiếp diễn had been raining had been raining had been raining had been raining had been raining had been raining
Tương Lai will rain will rain will rain will rain will rain will rain
TL Tiếp Diễn will be raining will be raining will be raining will be raining will be raining will be raining
Tương Lai hoàn thành will have rained will have rained will have rained will have rained will have rained will have rained
TL HT Tiếp Diễn will have been raining will have been raining will have been raining will have been raining will have been raining will have been raining
Điều Kiện Cách Hiện Tại would rain would rain would rain would rain would rain would rain
Conditional Perfect would have rained would have rained would have rained would have rained would have rained would have rained
Conditional Present Progressive would be raining would be raining would be raining would be raining would be raining would be raining
Conditional Perfect Progressive would have been raining would have been raining would have been raining would have been raining would have been raining would have been raining
Present Subjunctive rain rain rain rain rain rain
Past Subjunctive rained rained rained rained rained rained
Past Perfect Subjunctive had rained had rained had rained had rained had rained had rained
Imperative rain Let′s rain rain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. free mature dating site.

Nên đọc
Close
Back to top button