Spell

Cách chia động từ spell rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ spell ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SPELL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to spell spelling spelt
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn spell spell spells spell spell spell
Hiện tại tiếp diễn am spelling are spelling is spelling are spelling are spelling are spelling
Quá khứ đơn spelt spelt spelt spelt spelt spelt
Quá khứ tiếp diễn was spelling were spelling was spelling were spelling were spelling were spelling
Hiện tại hoàn thành have spelt have spelt has spelt have spelt have spelt have spelt
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been spelling have been spelling has been spelling have been spelling have been spelling have been spelling
Quá khứ hoàn thành had spelt had spelt had spelt had spelt had spelt had spelt
QK hoàn thành Tiếp diễn had been spelling had been spelling had been spelling had been spelling had been spelling had been spelling
Tương Lai will spell will spell will spell will spell will spell will spell
TL Tiếp Diễn will be spelling will be spelling will be spelling will be spelling will be spelling will be spelling
Tương Lai hoàn thành will have spelt will have spelt will have spelt will have spelt will have spelt will have spelt
TL HT Tiếp Diễn will have been spelling will have been spelling will have been spelling will have been spelling will have been spelling will have been spelling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would spell would spell would spell would spell would spell would spell
Conditional Perfect would have spelt would have spelt would have spelt would have spelt would have spelt would have spelt
Conditional Present Progressive would be spelling would be spelling would be spelling would be spelling would be spelling would be spelling
Conditional Perfect Progressive would have been spelling would have been spelling would have been spelling would have been spelling would have been spelling would have been spelling
Present Subjunctive spell spell spell spell spell spell
Past Subjunctive spelt spelt spelt spelt spelt spelt
Past Perfect Subjunctive had spelt had spelt had spelt had spelt had spelt had spelt
Imperative spell Let′s spell spell

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. dating a transsexual woman.

Nên đọc
Close
Back to top button