Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Cheer

Cách chia động từ cheer rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ cheer ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CHEER

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to cheer cheering cheered
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn cheer cheer cheers cheer cheer cheer
Hiện tại tiếp diễn am cheering are cheering is cheering are cheering are cheering are cheering
Quá khứ đơn cheered cheered cheered cheered cheered cheered
Quá khứ tiếp diễn was cheering were cheering was cheering were cheering were cheering were cheering
Hiện tại hoàn thành have cheered have cheered has cheered have cheered have cheered have cheered
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been cheering have been cheering has been cheering have been cheering have been cheering have been cheering
Quá khứ hoàn thành had cheered had cheered had cheered had cheered had cheered had cheered
QK hoàn thành Tiếp diễn had been cheering had been cheering had been cheering had been cheering had been cheering had been cheering
Tương Lai will cheer will cheer will cheer will cheer will cheer will cheer
TL Tiếp Diễn will be cheering will be cheering will be cheering will be cheering will be cheering will be cheering
Tương Lai hoàn thành will have cheered will have cheered will have cheered will have cheered will have cheered will have cheered
TL HT Tiếp Diễn will have been cheering will have been cheering will have been cheering will have been cheering will have been cheering will have been cheering
Điều Kiện Cách Hiện Tại would cheer would cheer would cheer would cheer would cheer would cheer
Conditional Perfect would have cheered would have cheered would have cheered would have cheered would have cheered would have cheered
Conditional Present Progressive would be cheering would be cheering would be cheering would be cheering would be cheering would be cheering
Conditional Perfect Progressive would have been cheering would have been cheering would have been cheering would have been cheering would have been cheering would have been cheering
Present Subjunctive cheer cheer cheer cheer cheer cheer
Past Subjunctive cheered cheered cheered cheered cheered cheered
Past Perfect Subjunctive had cheered had cheered had cheered had cheered had cheered had cheered
Imperative cheer Let′s cheer cheer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button