Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Pick

Cách chia động từ pick rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ pick ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PICK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to pick picking picked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn pick pick picks pick pick pick
Hiện tại tiếp diễn am picking are picking is picking are picking are picking are picking
Quá khứ đơn picked picked picked picked picked picked
Quá khứ tiếp diễn was picking were picking was picking were picking were picking were picking
Hiện tại hoàn thành have picked have picked has picked have picked have picked have picked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been picking have been picking has been picking have been picking have been picking have been picking
Quá khứ hoàn thành had picked had picked had picked had picked had picked had picked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been picking had been picking had been picking had been picking had been picking had been picking
Tương Lai will pick will pick will pick will pick will pick will pick
TL Tiếp Diễn will be picking will be picking will be picking will be picking will be picking will be picking
Tương Lai hoàn thành will have picked will have picked will have picked will have picked will have picked will have picked
TL HT Tiếp Diễn will have been picking will have been picking will have been picking will have been picking will have been picking will have been picking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would pick would pick would pick would pick would pick would pick
Conditional Perfect would have picked would have picked would have picked would have picked would have picked would have picked
Conditional Present Progressive would be picking would be picking would be picking would be picking would be picking would be picking
Conditional Perfect Progressive would have been picking would have been picking would have been picking would have been picking would have been picking would have been picking
Present Subjunctive pick pick pick pick pick pick
Past Subjunctive picked picked picked picked picked picked
Past Perfect Subjunctive had picked had picked had picked had picked had picked had picked
Imperative pick Let′s pick pick

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/drag-race-down-under-start-date/.

Nên đọc
Close
Back to top button