Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Chew

Cách chia động từ chew rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ chew ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CHEW

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to chew chewing chewed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn chew chew chews chew chew chew
Hiện tại tiếp diễn am chewing are chewing is chewing are chewing are chewing are chewing
Quá khứ đơn chewed chewed chewed chewed chewed chewed
Quá khứ tiếp diễn was chewing were chewing was chewing were chewing were chewing were chewing
Hiện tại hoàn thành have chewed have chewed has chewed have chewed have chewed have chewed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been chewing have been chewing has been chewing have been chewing have been chewing have been chewing
Quá khứ hoàn thành had chewed had chewed had chewed had chewed had chewed had chewed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been chewing had been chewing had been chewing had been chewing had been chewing had been chewing
Tương Lai will chew will chew will chew will chew will chew will chew
TL Tiếp Diễn will be chewing will be chewing will be chewing will be chewing will be chewing will be chewing
Tương Lai hoàn thành will have chewed will have chewed will have chewed will have chewed will have chewed will have chewed
TL HT Tiếp Diễn will have been chewing will have been chewing will have been chewing will have been chewing will have been chewing will have been chewing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would chew would chew would chew would chew would chew would chew
Conditional Perfect would have chewed would have chewed would have chewed would have chewed would have chewed would have chewed
Conditional Present Progressive would be chewing would be chewing would be chewing would be chewing would be chewing would be chewing
Conditional Perfect Progressive would have been chewing would have been chewing would have been chewing would have been chewing would have been chewing would have been chewing
Present Subjunctive chew chew chew chew chew chew
Past Subjunctive chewed chewed chewed chewed chewed chewed
Past Perfect Subjunctive had chewed had chewed had chewed had chewed had chewed had chewed
Imperative chew Let′s chew chew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button