Presage

Cách chia động từ presage rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ presage ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PRESAGE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to presage presaging presaged
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn presage presage presages presage presage presage
Hiện tại tiếp diễn am presaging are presaging is presaging are presaging are presaging are presaging
Quá khứ đơn presaged presaged presaged presaged presaged presaged
Quá khứ tiếp diễn was presaging were presaging was presaging were presaging were presaging were presaging
Hiện tại hoàn thành have presaged have presaged has presaged have presaged have presaged have presaged
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been presaging have been presaging has been presaging have been presaging have been presaging have been presaging
Quá khứ hoàn thành had presaged had presaged had presaged had presaged had presaged had presaged
QK hoàn thành Tiếp diễn had been presaging had been presaging had been presaging had been presaging had been presaging had been presaging
Tương Lai will presage will presage will presage will presage will presage will presage
TL Tiếp Diễn will be presaging will be presaging will be presaging will be presaging will be presaging will be presaging
Tương Lai hoàn thành will have presaged will have presaged will have presaged will have presaged will have presaged will have presaged
TL HT Tiếp Diễn will have been presaging will have been presaging will have been presaging will have been presaging will have been presaging will have been presaging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would presage would presage would presage would presage would presage would presage
Conditional Perfect would have presaged would have presaged would have presaged would have presaged would have presaged would have presaged
Conditional Present Progressive would be presaging would be presaging would be presaging would be presaging would be presaging would be presaging
Conditional Perfect Progressive would have been presaging would have been presaging would have been presaging would have been presaging would have been presaging would have been presaging
Present Subjunctive presage presage presage presage presage presage
Past Subjunctive presaged presaged presaged presaged presaged presaged
Past Perfect Subjunctive had presaged had presaged had presaged had presaged had presaged had presaged
Imperative presage Let′s presage presage

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. hook up near me now.

Nên đọc
sexiest gay men
Back to top button