Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Awaken

awaken

Cách chia động từ awaken rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ awaken ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: AWAKEN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to awaken awakening awakened
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn awaken awaken awakens awaken awaken awaken
Hiện tại tiếp diễn am awakening are awakening is awakening are awakening are awakening are awakening
Quá khứ đơn awakened awakened awakened awakened awakened awakened
Quá khứ tiếp diễn was awakening were awakening was awakening were awakening were awakening were awakening
Hiện tại hoàn thành have awakened have awakened has awakened have awakened have awakened have awakened
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been awakening have been awakening has been awakening have been awakening have been awakening have been awakening
Quá khứ hoàn thành had awakened had awakened had awakened had awakened had awakened had awakened
QK hoàn thành Tiếp diễn had been awakening had been awakening had been awakening had been awakening had been awakening had been awakening
Tương Lai will awaken will awaken will awaken will awaken will awaken will awaken
TL Tiếp Diễn will be awakening will be awakening will be awakening will be awakening will be awakening will be awakening
Tương Lai hoàn thành will have awakened will have awakened will have awakened will have awakened will have awakened will have awakened
TL HT Tiếp Diễn will have been awakening will have been awakening will have been awakening will have been awakening will have been awakening will have been awakening
Điều Kiện Cách Hiện Tại would awaken would awaken would awaken would awaken would awaken would awaken
Conditional Perfect would have awakened would have awakened would have awakened would have awakened would have awakened would have awakened
Conditional Present Progressive would be awakening would be awakening would be awakening would be awakening would be awakening would be awakening
Conditional Perfect Progressive would have been awakening would have been awakening would have been awakening would have been awakening would have been awakening would have been awakening
Present Subjunctive awaken awaken awaken awaken awaken awaken
Past Subjunctive awakened awakened awakened awakened awakened awakened
Past Perfect Subjunctive had awakened had awakened had awakened had awakened had awakened had awakened
Imperative awaken Let′s awaken awaken

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. cheap romantic date.

Nên đọc
Close
Back to top button