Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Churn

Cách chia động từ churn rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ churn ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CHURN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to churn churning churned
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn churn churn churns churn churn churn
Hiện tại tiếp diễn am churning are churning is churning are churning are churning are churning
Quá khứ đơn churned churned churned churned churned churned
Quá khứ tiếp diễn was churning were churning was churning were churning were churning were churning
Hiện tại hoàn thành have churned have churned has churned have churned have churned have churned
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been churning have been churning has been churning have been churning have been churning have been churning
Quá khứ hoàn thành had churned had churned had churned had churned had churned had churned
QK hoàn thành Tiếp diễn had been churning had been churning had been churning had been churning had been churning had been churning
Tương Lai will churn will churn will churn will churn will churn will churn
TL Tiếp Diễn will be churning will be churning will be churning will be churning will be churning will be churning
Tương Lai hoàn thành will have churned will have churned will have churned will have churned will have churned will have churned
TL HT Tiếp Diễn will have been churning will have been churning will have been churning will have been churning will have been churning will have been churning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would churn would churn would churn would churn would churn would churn
Conditional Perfect would have churned would have churned would have churned would have churned would have churned would have churned
Conditional Present Progressive would be churning would be churning would be churning would be churning would be churning would be churning
Conditional Perfect Progressive would have been churning would have been churning would have been churning would have been churning would have been churning would have been churning
Present Subjunctive churn churn churn churn churn churn
Past Subjunctive churned churned churned churned churned churned
Past Perfect Subjunctive had churned had churned had churned had churned had churned had churned
Imperative churn Let′s churn churn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button