Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Triumph

Cách chia động từ triumph rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ triumph ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TRIUMPH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to triumph triumphing triumphed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn triumph triumph triumphs triumph triumph triumph
Hiện tại tiếp diễn am triumphing are triumphing is triumphing are triumphing are triumphing are triumphing
Quá khứ đơn triumphed triumphed triumphed triumphed triumphed triumphed
Quá khứ tiếp diễn was triumphing were triumphing was triumphing were triumphing were triumphing were triumphing
Hiện tại hoàn thành have triumphed have triumphed has triumphed have triumphed have triumphed have triumphed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been triumphing have been triumphing has been triumphing have been triumphing have been triumphing have been triumphing
Quá khứ hoàn thành had triumphed had triumphed had triumphed had triumphed had triumphed had triumphed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been triumphing had been triumphing had been triumphing had been triumphing had been triumphing had been triumphing
Tương Lai will triumph will triumph will triumph will triumph will triumph will triumph
TL Tiếp Diễn will be triumphing will be triumphing will be triumphing will be triumphing will be triumphing will be triumphing
Tương Lai hoàn thành will have triumphed will have triumphed will have triumphed will have triumphed will have triumphed will have triumphed
TL HT Tiếp Diễn will have been triumphing will have been triumphing will have been triumphing will have been triumphing will have been triumphing will have been triumphing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would triumph would triumph would triumph would triumph would triumph would triumph
Conditional Perfect would have triumphed would have triumphed would have triumphed would have triumphed would have triumphed would have triumphed
Conditional Present Progressive would be triumphing would be triumphing would be triumphing would be triumphing would be triumphing would be triumphing
Conditional Perfect Progressive would have been triumphing would have been triumphing would have been triumphing would have been triumphing would have been triumphing would have been triumphing
Present Subjunctive triumph triumph triumph triumph triumph triumph
Past Subjunctive triumphed triumphed triumphed triumphed triumphed triumphed
Past Perfect Subjunctive had triumphed had triumphed had triumphed had triumphed had triumphed had triumphed
Imperative triumph Let′s triumph triumph

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button