Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Hire

Cách chia động từ hire rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ hire ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: HIRE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to hire hiring hired
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn hire hire hires hire hire hire
Hiện tại tiếp diễn am hiring are hiring is hiring are hiring are hiring are hiring
Quá khứ đơn hired hired hired hired hired hired
Quá khứ tiếp diễn was hiring were hiring was hiring were hiring were hiring were hiring
Hiện tại hoàn thành have hired have hired has hired have hired have hired have hired
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been hiring have been hiring has been hiring have been hiring have been hiring have been hiring
Quá khứ hoàn thành had hired had hired had hired had hired had hired had hired
QK hoàn thành Tiếp diễn had been hiring had been hiring had been hiring had been hiring had been hiring had been hiring
Tương Lai will hire will hire will hire will hire will hire will hire
TL Tiếp Diễn will be hiring will be hiring will be hiring will be hiring will be hiring will be hiring
Tương Lai hoàn thành will have hired will have hired will have hired will have hired will have hired will have hired
TL HT Tiếp Diễn will have been hiring will have been hiring will have been hiring will have been hiring will have been hiring will have been hiring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would hire would hire would hire would hire would hire would hire
Conditional Perfect would have hired would have hired would have hired would have hired would have hired would have hired
Conditional Present Progressive would be hiring would be hiring would be hiring would be hiring would be hiring would be hiring
Conditional Perfect Progressive would have been hiring would have been hiring would have been hiring would have been hiring would have been hiring would have been hiring
Present Subjunctive hire hire hire hire hire hire
Past Subjunctive hired hired hired hired hired hired
Past Perfect Subjunctive had hired had hired had hired had hired had hired had hired
Imperative hire Let′s hire hire

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/men-dating-younger-women/.

Nên đọc
Close
Back to top button