Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

The

Cách chia động từ the rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ the ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: THE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to the thing thed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn the the thes the the the
Hiện tại tiếp diễn am thing are thing is thing are thing are thing are thing
Quá khứ đơn thed thed thed thed thed thed
Quá khứ tiếp diễn was thing were thing was thing were thing were thing were thing
Hiện tại hoàn thành have thed have thed has thed have thed have thed have thed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been thing have been thing has been thing have been thing have been thing have been thing
Quá khứ hoàn thành had thed had thed had thed had thed had thed had thed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been thing had been thing had been thing had been thing had been thing had been thing
Tương Lai will the will the will the will the will the will the
TL Tiếp Diễn will be thing will be thing will be thing will be thing will be thing will be thing
Tương Lai hoàn thành will have thed will have thed will have thed will have thed will have thed will have thed
TL HT Tiếp Diễn will have been thing will have been thing will have been thing will have been thing will have been thing will have been thing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would the would the would the would the would the would the
Conditional Perfect would have thed would have thed would have thed would have thed would have thed would have thed
Conditional Present Progressive would be thing would be thing would be thing would be thing would be thing would be thing
Conditional Perfect Progressive would have been thing would have been thing would have been thing would have been thing would have been thing would have been thing
Present Subjunctive the the the the the the
Past Subjunctive thed thed thed thed thed thed
Past Perfect Subjunctive had thed had thed had thed had thed had thed had thed
Imperative the Let′s the the

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. speed dating savannah ga.

Nên đọc
Close
Back to top button