Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Correspond

Cách chia động từ correspond rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ correspond ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CORRESPOND

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to correspond corresponding corresponded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn correspond correspond corresponds correspond correspond correspond
Hiện tại tiếp diễn am corresponding are corresponding is corresponding are corresponding are corresponding are corresponding
Quá khứ đơn corresponded corresponded corresponded corresponded corresponded corresponded
Quá khứ tiếp diễn was corresponding were corresponding was corresponding were corresponding were corresponding were corresponding
Hiện tại hoàn thành have corresponded have corresponded has corresponded have corresponded have corresponded have corresponded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been corresponding have been corresponding has been corresponding have been corresponding have been corresponding have been corresponding
Quá khứ hoàn thành had corresponded had corresponded had corresponded had corresponded had corresponded had corresponded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been corresponding had been corresponding had been corresponding had been corresponding had been corresponding had been corresponding
Tương Lai will correspond will correspond will correspond will correspond will correspond will correspond
TL Tiếp Diễn will be corresponding will be corresponding will be corresponding will be corresponding will be corresponding will be corresponding
Tương Lai hoàn thành will have corresponded will have corresponded will have corresponded will have corresponded will have corresponded will have corresponded
TL HT Tiếp Diễn will have been corresponding will have been corresponding will have been corresponding will have been corresponding will have been corresponding will have been corresponding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would correspond would correspond would correspond would correspond would correspond would correspond
Conditional Perfect would have corresponded would have corresponded would have corresponded would have corresponded would have corresponded would have corresponded
Conditional Present Progressive would be corresponding would be corresponding would be corresponding would be corresponding would be corresponding would be corresponding
Conditional Perfect Progressive would have been corresponding would have been corresponding would have been corresponding would have been corresponding would have been corresponding would have been corresponding
Present Subjunctive correspond correspond correspond correspond correspond correspond
Past Subjunctive corresponded corresponded corresponded corresponded corresponded corresponded
Past Perfect Subjunctive had corresponded had corresponded had corresponded had corresponded had corresponded had corresponded
Imperative correspond Let′s correspond correspond

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button