Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Ooze

Cách chia động từ ooze rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ ooze ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: OOZE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to ooze oozing oozed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn ooze ooze oozes ooze ooze ooze
Hiện tại tiếp diễn am oozing are oozing is oozing are oozing are oozing are oozing
Quá khứ đơn oozed oozed oozed oozed oozed oozed
Quá khứ tiếp diễn was oozing were oozing was oozing were oozing were oozing were oozing
Hiện tại hoàn thành have oozed have oozed has oozed have oozed have oozed have oozed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been oozing have been oozing has been oozing have been oozing have been oozing have been oozing
Quá khứ hoàn thành had oozed had oozed had oozed had oozed had oozed had oozed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been oozing had been oozing had been oozing had been oozing had been oozing had been oozing
Tương Lai will ooze will ooze will ooze will ooze will ooze will ooze
TL Tiếp Diễn will be oozing will be oozing will be oozing will be oozing will be oozing will be oozing
Tương Lai hoàn thành will have oozed will have oozed will have oozed will have oozed will have oozed will have oozed
TL HT Tiếp Diễn will have been oozing will have been oozing will have been oozing will have been oozing will have been oozing will have been oozing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would ooze would ooze would ooze would ooze would ooze would ooze
Conditional Perfect would have oozed would have oozed would have oozed would have oozed would have oozed would have oozed
Conditional Present Progressive would be oozing would be oozing would be oozing would be oozing would be oozing would be oozing
Conditional Perfect Progressive would have been oozing would have been oozing would have been oozing would have been oozing would have been oozing would have been oozing
Present Subjunctive ooze ooze ooze ooze ooze ooze
Past Subjunctive oozed oozed oozed oozed oozed oozed
Past Perfect Subjunctive had oozed had oozed had oozed had oozed had oozed had oozed
Imperative ooze Let′s ooze ooze

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button