Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Darken

Cách chia động từ darken rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ darken ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DARKEN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to darken darkening darkened
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn darken darken darkens darken darken darken
Hiện tại tiếp diễn am darkening are darkening is darkening are darkening are darkening are darkening
Quá khứ đơn darkened darkened darkened darkened darkened darkened
Quá khứ tiếp diễn was darkening were darkening was darkening were darkening were darkening were darkening
Hiện tại hoàn thành have darkened have darkened has darkened have darkened have darkened have darkened
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been darkening have been darkening has been darkening have been darkening have been darkening have been darkening
Quá khứ hoàn thành had darkened had darkened had darkened had darkened had darkened had darkened
QK hoàn thành Tiếp diễn had been darkening had been darkening had been darkening had been darkening had been darkening had been darkening
Tương Lai will darken will darken will darken will darken will darken will darken
TL Tiếp Diễn will be darkening will be darkening will be darkening will be darkening will be darkening will be darkening
Tương Lai hoàn thành will have darkened will have darkened will have darkened will have darkened will have darkened will have darkened
TL HT Tiếp Diễn will have been darkening will have been darkening will have been darkening will have been darkening will have been darkening will have been darkening
Điều Kiện Cách Hiện Tại would darken would darken would darken would darken would darken would darken
Conditional Perfect would have darkened would have darkened would have darkened would have darkened would have darkened would have darkened
Conditional Present Progressive would be darkening would be darkening would be darkening would be darkening would be darkening would be darkening
Conditional Perfect Progressive would have been darkening would have been darkening would have been darkening would have been darkening would have been darkening would have been darkening
Present Subjunctive darken darken darken darken darken darken
Past Subjunctive darkened darkened darkened darkened darkened darkened
Past Perfect Subjunctive had darkened had darkened had darkened had darkened had darkened had darkened
Imperative darken Let′s darken darken

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button